Graduate School of Frontier Biosciences, Osaka University

Japanese

Research Highlight

Date Description PubMed Laboratory
2020-08 Age-dependent loss of adipose Rubicon promotes metabolic disorders via excess autophagy

Tadashi Yamamuro (1), Tsuyoshi Kawabata (1, 2, 3), Atsunori Fukuhara (4, 5), Shotaro Saita (1, 2), Shuhei Nakamura (1, 2, 6), Hikari Takeshita (7), Mari Fujiwara (1), Yusuke Enokidani (1), Gota Yoshida (1), Keisuke Tabata (1, 2), Maho Hamasaki (1, 2), Akiko Kuma (1, 2), Koichi Yamamoto (7), Iichiro Shimomura (4), Tamotsu Yoshimori (1, 2, 8)
 1. Department of Genetics, Graduate School of Medicine, Osaka University, Osaka, Japan.
 2. Laboratory of Intracellular Membrane Dynamics, Graduate school of Frontier Biosciences, Osaka University, Osaka, Japan.
 3. Department of Stem Cell Biology, Atomic Bomb Disease Institute, Nagasaki University, Nagasaki, Japan.
 4. Department of Metabolic Medicine, Graduate School of Medicine, Osaka University, Osaka, Japan.
 5. Department of Adipose Management, Graduate School of Medicine, Osaka University, Osaka, Japan.
 6. Institute for Advanced Co-Creation Studies, Osaka University, Osaka, Japan.
 7. Department of Geriatric and General Medicine, Graduate School of Medicine, Osaka University, Osaka, Japan.
 8. Integrated Frontier Research for Medical Science Division, Institute for Open and Transdisciplinary Research Initiatives (OTRI), Osaka University, Osaka, Japan.


Nat Commun 11, 4150 (2020)
32811819 Laboratory of Intracellular Membrane Dynamics〈Prof. Yoshimori〉
2020-07 Nonlinear optics with near-infrared excitation enable real-time quantitative diagnosis of human cervical cancers

Takahiro Matsui (1), Ryo Tamoto (2), Akio Iwasa (2), Masafumi Mimura (2), Seiji Taniguchi (1), Tetsuo Hasegawa (1), Takao Sudo (1), Hiroki Mizuno (1), Junichi Kikuta (3), Ichiro Onoyama (4), Kaoru Okugawa (4), Mayu Shiomi (5), Shinya Matsuzaki (5), Eiichi Morii (6), Tadashi Kimura (5), Kiyoko Kato (7), Yasujiro Kiyota(2), Masaru Ishii(3)
 1. Osaka University.
 2. Nikon.
 3. Immunology and Cell Biology, Osaka University.
 4. Kyushu University Hospital.
 5. Department of Obstetrics and Gynecology, Osaka University Graduate School of Medicine.
 6. Pathology, Graduate School of Medicine, Osaka University.
 7. Obstetrics and Gynecology, Graduate School of Medical Sciences, Kyushu University.


Cancer Res (2020)
32718995 Laboratory of Immunology and Cell Biology 〈Prof. Ishii〉